Archive for aprilie 2018 | Monthly archive page

Posibilitatea firmelor de a trece de la microintreprindere la impozit pe profit

A aparut Ordonanta de Urgenta nr.25/2018 in Monitorul oficial 291/30.03.2018 – unde este prevazuta posibilitatea firmelor de a opta pentru impozitul pe profit daca indeplinesc conditiile cumulate : 45.000 lei capital social si minim 2 salariati .

ART I „(3^1) Prin excepție de la prevederile art. 47 alin. (1), microîntreprinderile care au subscris un capital social de cel puțin 45.000 lei și au cel puțin 2 salariați, pot opta, o singură dată, să aplice prevederile titlului II începând cu trimestrul în care aceste condiții sunt îndeplinite cumulativ, opțiunea fiind definitivă. În cazul în care aceste condiții nu sunt respectate, persoana juridică aplică prevederile prezentului titlu începând cu anul fiscal următor celui în care capitalul social este redus sub valoarea de 45.000 lei și/sau numărul salariaților scade sub 2, dacă sunt îndeplinite condițiile prevăzute la art. 47 alin. (1).
În cazul în care, în perioada în care persoana juridică aplică prevederile titlului II, numărul de salariați variază în cursul anului, în sensul scăderii sub 2, condiția trebuie reîndeplinită în termen de 60 de zile, termen care se prelungește și în anul fiscal următor. Ieșirea din sistemul de impunere pe veniturile microîntreprinderilor ca urmare a opțiunii se comunică organelor fiscale competente, potrivit prevederilor Codului de procedură fiscală.
Calculul și plata impozitului pe profit de către microîntreprinderile care optează să aplice prevederile titlului II se efectuează luând în considerare veniturile și cheltuielile realizate începând cu trimestrul respectiv.

4. Alineatul (4) al articolului 51 se modifică și va avea următorul cuprins:
„(4) În sensul prezentului titlu, prin salariat se înțelege persoana angajată cu contract individual de muncă cu normă întreagă, potrivit Legii nr. 53/2003 – Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare. Condiția se consideră îndeplinită și în cazul microîntreprinderilor care:
a) au persoane angajate cu contract individual de muncă cu timp parțial dacă fracțiunile de normă prevăzute în acestea, însumate, reprezintă echivalentul unei norme întregi;
b) au încheiate contracte de administrare sau mandat, potrivit legii, în cazul în care remunerația acestora este cel puțin la nivelul salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată.”””

Vestea cea rea este ca optiunea se poate lua doar incepand cu trimestrul al 2-lea , astfel ca in primul trimestru se va aplica in continuare regimul de microintreprindere. 

Baza legala :”Art. XIV. – (1) Prin derogare de la prevederile art. 4 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, prevederile art. I. intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, cu excepția prevederilor pct. 3 și pct. 5, care intră în vigoare la data de 1 aprilie 2018.”

Modificari importante privind termenele de declarare in Revisal

Conform HG 905/2017, apar urmatoarele modificari ale termenelor de raportare in sistemul electronic Revisal. Dintre cele mai importante modificari, amintim:

  • modificarile salariale se vor raporta in Revisal in 20 de zile lucratoare , de la aparitia acestora. Acest termen de raportare (de 20 de zile lucrătoare) va fi valabil exclusiv pentru modificarile salariale, celelalte modificari la contractul individual de munca se vor transmite in registru cel tarziu in ziua anterioara producerii modificarii;
  • Modificarea termenului de transmitere in ceea ce priveste suspendarea contractului individual de munca (clauzele de suspendare si data suspendarii/datei incetarii suspendarii) este cel tarziu in ziua anterioara datei, cu exceptia situatiei absentelor nemotivate cand transmiterea in registru se va face in termen de 3 zile lucratoare de la data suspendarii;
  • A fost introdusa obligativitatea angajatorului de a emite la incetarea CIM a unei Adeverinte de vechime, precum si un Extras din registru datat si certificate pentru conformitate;
  • Angajatorul va avea la dispozitie 15 zile lucratoare de la data solicitarii pentru a elibera copii ale documentelor existente in dosarul de personal, adeverinta de vechime sau Extras Revisal;
  • Angajatorii care au incheiat un contract cu un prestator de servicii HR privind intocmirea si gestionarea Revisalului, au obligatia de a notifica ITM-ul in termen de 3 zile lucrătoare de la data incheierii contractului de prestari servicii 

Gasiti legea completa aici.